> Obchodné podmienky

Nižšie uvedené všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Haayo s.r.o. so sídlom Orechová 633/18, 040 01 Košice, IČO: 52 906 396 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. oddiel Sro, vložka č. 48178/V. a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.yogami.sk.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Kontaktná osoba:    

Ing. Anna Moščák, PhD.     

Orechová 633/18                                                       

040 01 Košice

Slovenská republika

IČO: 52 906 396

DIČ: 2121172713

IČ DPH: SK2121172713

 

Email:                   

yogamieshop@gmail.com

 

Tel.kontakt:          

0917 174 048

 

1. Objednávanie tovaru

Objednávať tovar je možné v rámci Slovenskej a Českej republiky priamo na našej stránke www.yogami.sk V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete kontaktovať emailom (yogamieshop@gmail.com) alebo na kontaktnom telefónnom čísle 0917 174 048.

K objednávaniu tovaru môžete pristúpiť bez registrovania alebo na základe zaregistrovania sa prostredníctvom formulára. Registrácia si vyžaduje základné údaje kupujúceho a to menovite meno, priezvisko, presnú adresu doručenia tovaru, emailovú adresu a telefónny kontakt v prípade nejakých nejasností v objednávke zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy neposkytne tretím osobám, s výnimkou prepravcu podľa § 7, ods.4, pís.b zákona č. 428/2002 Z.z. V prípade, ak sa kupujúci rozhodne pre registrovaný nákup, pri každom ďalšom nákupe si tento kupujúci bude vedieť uplatniť na celý nákup zľavu 5 %. Táto zľava sa nevzťahuje na už zľavnený tovar.

Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje údaje o kupujúcom (meno, priezvisko, adresa doručenia tovaru, telefónny kontakt), zoznam tovaru a jeho množstvo. Okrem týchto základných údajov sú v objednávke uvedené ešte nasledujúce údaje číslo objednávky, dátum vystavenia objednávky, spôsob dopravy a cena za konkrétny tovar a celý nákup.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, pričom kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky kupujúci automaticky obratom dostane potvrdenie o prijatí objednávky. Toto potvrdenie o prijatí objednávky sa považuje za záväzné. Objednávku je možné pred uzatvorením kúpnej zmluvy stornovať do 24 hodín.

2. Cena za tovar

Ceny za konkrétne produkty uvedené na internetovej stránke www.yogami.sk nezahŕňajú cenu za dopravu. K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru v závislosti od spôsobu doručenia. Tovar je zasielaný v rámci Slovenskej a Českej republiky. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť cenu tovaru bez predchádzajúceho upozornenia. To sa nevzťahuje na potvrdené objednávky.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

3. Platobné podmienky

 Za u nás zakúpený tovar je možné zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi a to

 • Online bankovým prevodom a online platbou kartou na účet nášho internetového obchodu, predtým ako Vám bude tovar odoslaný. 
 • Platbou vopred na účet č. SK04 1100 0000 0029 4108 1657, pred odoslaním tovaru.
 • Na dobierku - Po doručení zásielky Slovenskou poštou alebo kuriérom DPD zaplatíte za tovar doručovateľovi alebo si balík vyzdvihnete priamo na pošte a doručovateľ resp. pošta Vám vystaví potvrdenie o prijatí hotovosti.

4. Spôsob dodania

 1. Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke.
 2. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
 3. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 4. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi.
 6. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

5. Dodacie podmienky

 1. Doba dodania objednaného tovaru závisí od aktuálneho stavu daného tovaru na sklade.
 2. Ak je tovar skladom, tak Vám je spravidla zaslaný do 24 hodín od prijatia objednávky.
 3. Vzhľadom nato, že nie je možné mať celý sortiment tovaru skladom môže sa stať, že práve Vami objednaný tovar nebudeme mať skladom a budeme ho musieť stiahnuť zo skladu, ktorý je mimo SR. Doba dodania sa potom pohybuje spravidla do 6 pracovných dní. V prípade, ak tento termín nevieme dodržať, budeme Vás o tom informovať hneď pri potvrdení Vašej objednávky.
 4. O dostupnosti tovaru a termíne dodania Vás budeme informovať emailom alebo telefonicky v krátkom čase po doručení objednávky. V prípade, ak kupujúcemu nevyhovuje predĺžená doba dodania tovaru môže stornovať objednávku (viď storno objednávky).
 5. O odoslaní objednávky Vás budeme informovať emailom. Ak je platba za tovar bankovým prevodom tovar je zaslaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho. Tovar je zasielaný na adresu označenú ako dodacia adresa.

6. Reklamácia a záruka

 Vybavovanie reklamácií sa riadi v súlade s platnými právnymi predpismi SR a to:

 • Zákonom 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • Zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Občianskym zákonníkom

6.1 Záručná doba

Záručná doba na tovar ponúkaný v internetovom obchode Yogami.sk je 24 mesiacov pokiaľ pri danom tovare nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, po ktorú kupujúci nemohol tovar z dôvodu záručnej opravy používať. Záruka sa pritom nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí), ktoré je spôsobené používaním.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady tovaru podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.2 Ako postupovať pri reklamácii

Pri uplatňovaní reklamácie platí zvyčajný reklamačný postup, kde kupujúci informuje predajcu o reklamácii (telefonicky, e-mailom alebo písomne),  odošle tovar spolu s dokladom o kúpe tovaru na adresu Haayo s.r.o., Orechová 633/18, 040 01 Košice, uvedie odôvodnenie reklamácie a svoje kontaktné údaje (vrátane adresy).

Pri prijatí reklamácie predávajúci vystaví doklad o reklamácii tovaru a kupujúcemu ho doručí písomne alebo vo forme e-mailu. V doklade o reklamácii budú čo najpresnejšie popísané dôvody reklamácie tovaru.

Predávajúci, po rozhodnutí reklamácie, kupujúceho informuje o výsledku reklamačného konania e-mailom alebo zašle doporučene písomný doklad o vybavení reklamácie v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS)

Od 1.2.2016 nadobudol platnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prostredníctvom tohto zákona je tu možnosť pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne a predovšetkým bezplatne alebo len s minimálnymi nákladmi.  Ide o  dosiahnutie dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorá sa stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. 

Spotrebiteľ sa môže obrátiť na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporov až po vyčerpaní všetkých zákonom daných možností, ako je napr. uplatnenie reklamácie.

7.1 Podmienky a pravidlá ASR

 • Spotrebiteľ má právo sa obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporu až v prípade, ak na vyriešenie sporu s predávajúcim využil všetky dostupné možnosti (napr. reklamáciu), pričom hodnota sporu musí byť vyššia ako 20 €.
 • Právna úprava sa vzťahuje aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.
 • Subjekt ARS ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.
 • Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

V prípade, ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto stanovisko síce nie je záväzné, avšak môže veľmi významne pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou.

Počas alternatívneho riešenia sporov sú všetky osobné údaje spracovávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odkaz na platformu na online riešenie sporov:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V zmysle  § 10 ods.1 odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané predávajúcemu (www.yogami.sk) najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty. Odstúpenie od zmluvy musí byť zrealizované listom alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak ide o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

Spotrebiteľ je podľa § 10 ods.1 zákona č. 102/2014 Z. z. povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu na adresu Haayo s.r.o., Orechová 633/18, 040 01 Košice alebo odovzdať tovar predávajúcemu na vyššie uvedenej adrese. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

V zmysle § 3 zákona č. 102/2014 Z. z., ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru predajcovi znáša spotrebiteľ.

8.1  Ako odstúpiť od zmluvy

V prípade, ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, je potrebné dodržať nasledujúce podmienky:

 • tovar nesmie byť používaný a poškodený,
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu na používanie a pod.),
 • doložiť doklad o kúpe daného tovaru (resp. kópiu).

Postup odstúpenia od kúpnej zmluvy

 1. Kontaktujte nás emailom alebo telefonicky.
 2. Zašlite nám na našu adresu v písomnej forme odstúpenie od kúpnej zmluvy do uplynutia lehoty 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Tovar nám zašlite spolu s kópiou dokladu o jeho kúpe. Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru pri preprave.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok Vám finančné prostriedky budú vrátené rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s týmto spôsobom platby. V prípade, ak Vám daný spôsob vrátenia peňazí nevyhovuje, informujte nás o tom a dohodneme sa na inom spôsobe, samozrejme bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Finančné prostriedky Vám budú vyplatené najneskôr v lehote do 14 dní v súlade s ustanoveniami zákona.

9. Podmienky ochrany osobných údajov

9.1  Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Haayo s.r.o. IČO: 52906396 so sídlom Orechová 633/18, 040 01 Košice, ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

                         adresa: Orechová 633/18, 040 01 Košice

                         email:   yogamieshop@gmail.com

                         telefón: 0917 174 048

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

9.2  Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

9.3  Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov)podľa§ 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je

 • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, telefónny kontakt a email), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

9.4  Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po nevyhnutnú dobu, a to hlavne pre vyššie uvedené účely:

 • u nákupu s registráciou aj bez registrácie na dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne bežať dňom, kedy uskutočnite poslednú objednávku
 • u hodnotenia nákupu alebo tovaru po dobu troch rokov,
 • u zasielania obchodných oznámení bez uskutočnenia nákupu, diskusie, kontaktného formulára, poradne, dotazu na produkt a pod. na dobu jedného roku
 • zákonom stanovenú dobu 15 rokov čo je doba opierajúca sa o zákon o premlčacej dobe. Potom budú Vaše osobné údaje zmazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovania osobných údajov.

9.5  Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

9.6  Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, po prípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

9.7  Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

9.8  Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Uvedené podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa 25.5.2018.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI v Košiciach pre Košický kraj

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Vrátna 3, 040 65 Košice

 

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“